محصولات جدید

Tables

Tables
 
Table header 1 Table header 2 Table header 3 Table header 4
Odio lacus mid habitasse dis tristique! Natoque in Porttitor integer placerat lorem placerat pulvinar
Odio lacus mid habitasse dis tristique! Natoque in Porttitor integer placerat lorem placerat pulvinar
Odio lacus mid habitasse dis tristique! Natoque in Porttitor integer placerat lorem placerat pulvinar
Odio lacus mid habitasse dis tristique! Natoque in Porttitor integer placerat lorem placerat pulvinar
Odio lacus mid habitasse dis tristique! Natoque in Porttitor integer placerat lorem placerat pulvinar
 
GET CODE
<table class="jf_typo_table style1">
	<thead>
		<tr>  
			<th scope="col">Table header 1</th>
			<th scope="col">Table header 2</th>
			<th scope="col">Table header 3</th>
			<th scope="col">Table header 4</th>
		</tr>
	</thead>
	<tbody>
		<tr>
			<td>Sample text here...</td>
			<td>Sample text here...</td>
			<td>Sample text here...</td>
			<td>Sample text here...</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>Sample text here...</td>
			<td>Sample text here...</td>
			<td>Sample text here...</td>
			<td>Sample text here...</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>Sample text here...</td>
			<td>Sample text here...</td>
			<td>Sample text here...</td>
			<td>Sample text here...</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>Sample text here...</td>
			<td>Sample text here...</td>
			<td>Sample text here...</td>
			<td>Sample text here...</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>Sample text here...</td>
			<td>Sample text here...</td>
			<td>Sample text here...</td>
			<td>Sample text here...</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>
 
 
Table header 1 Table header 2 Table header 3 Table header 4
Odio lacus mid habitasse dis tristique! Natoque in Porttitor integer placerat lorem placerat pulvinar
Odio lacus mid habitasse dis tristique! Natoque in Porttitor integer placerat lorem placerat pulvinar
Odio lacus mid habitasse dis tristique! Natoque in Porttitor integer placerat lorem placerat pulvinar
Odio lacus mid habitasse dis tristique! Natoque in Porttitor integer placerat lorem placerat pulvinar
Odio lacus mid habitasse dis tristique! Natoque in Porttitor integer placerat lorem placerat pulvinar
 
GET CODE
<table class="jf_typo_table style2">
	<thead>
		<tr>  
			<th scope="col">Table header 1</th>
			<th scope="col">Table header 2</th>
			<th scope="col">Table header 3</th>
			<th scope="col">Table header 4</th>
		</tr>
	</thead>
	<tbody>
		<tr>
			<td>Sample text here...</td>
			<td>Sample text here...</td>
			<td>Sample text here...</td>
			<td>Sample text here...</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>Sample text here...</td>
			<td>Sample text here...</td>
			<td>Sample text here...</td>
			<td>Sample text here...</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>Sample text here...</td>
			<td>Sample text here...</td>
			<td>Sample text here...</td>
			<td>Sample text here...</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>Sample text here...</td>
			<td>Sample text here...</td>
			<td>Sample text here...</td>
			<td>Sample text here...</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>Sample text here...</td>
			<td>Sample text here...</td>
			<td>Sample text here...</td>
			<td>Sample text here...</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>
 
 
Table header 1 Table header 2 Table header 3 Table header 4
Odio lacus mid habitasse dis tristique! Natoque in Porttitor integer placerat lorem placerat pulvinar
Odio lacus mid habitasse dis tristique! Natoque in Porttitor integer placerat lorem placerat pulvinar
Odio lacus mid habitasse dis tristique! Natoque in Porttitor integer placerat lorem placerat pulvinar
Odio lacus mid habitasse dis tristique! Natoque in Porttitor integer placerat lorem placerat pulvinar
Odio lacus mid habitasse dis tristique! Natoque in Porttitor integer placerat lorem placerat pulvinar
 
GET CODE
<table class="jf_typo_table style3">
	<thead>
		<tr>  
			<th scope="col">Table header 1</th>
			<th scope="col">Table header 2</th>
			<th scope="col">Table header 3</th>
			<th scope="col">Table header 4</th>
		</tr>
	</thead>
	<tbody>
		<tr>
			<td>Sample text here...</td>
			<td>Sample text here...</td>
			<td>Sample text here...</td>
			<td>Sample text here...</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>Sample text here...</td>
			<td>Sample text here...</td>
			<td>Sample text here...</td>
			<td>Sample text here...</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>Sample text here...</td>
			<td>Sample text here...</td>
			<td>Sample text here...</td>
			<td>Sample text here...</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>Sample text here...</td>
			<td>Sample text here...</td>
			<td>Sample text here...</td>
			<td>Sample text here...</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>Sample text here...</td>
			<td>Sample text here...</td>
			<td>Sample text here...</td>
			<td>Sample text here...</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>
 
 
Table header 1 Table header 2 Table header 3 Table header 4
Odio lacus mid habitasse dis tristique! Natoque in Porttitor integer placerat lorem placerat pulvinar
Odio lacus mid habitasse dis tristique! Natoque in Porttitor integer placerat lorem placerat pulvinar
Odio lacus mid habitasse dis tristique! Natoque in Porttitor integer placerat lorem placerat pulvinar
Odio lacus mid habitasse dis tristique! Natoque in Porttitor integer placerat lorem placerat pulvinar
Odio lacus mid habitasse dis tristique! Natoque in Porttitor integer placerat lorem placerat pulvinar
 
GET CODE
<table class="jf_typo_table style4">
	<thead>
		<tr>  
			<th scope="col">Table header 1</th>
			<th scope="col">Table header 2</th>
			<th scope="col">Table header 3</th>
			<th scope="col">Table header 4</th>
		</tr>
	</thead>
	<tbody>
		<tr>
			<td>Sample text here...</td>
			<td>Sample text here...</td>
			<td>Sample text here...</td>
			<td>Sample text here...</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>Sample text here...</td>
			<td>Sample text here...</td>
			<td>Sample text here...</td>
			<td>Sample text here...</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>Sample text here...</td>
			<td>Sample text here...</td>
			<td>Sample text here...</td>
			<td>Sample text here...</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>Sample text here...</td>
			<td>Sample text here...</td>
			<td>Sample text here...</td>
			<td>Sample text here...</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>Sample text here...</td>
			<td>Sample text here...</td>
			<td>Sample text here...</td>
			<td>Sample text here...</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>